Pátek, 2 prosince, 2022

Hlavním rysem podnikatelského prostředí je z hlediska etiky nedůvěra

Více článků

Z 26 zkoumaných neetických praktik bylo na prvním prvním místě neplatičstvo.
Hlavním rysem podnikatelského prostředí na Slovensku je z hlediska stavu etiky nedůvěra.

Podle výzkumu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě to dokazuje pořadí nejčastěji se vyskytujících porušení etiky.

Z 26 zkoumaných neetických praktik bylo na prvním prvním místě neplatičstvo a na třetím nedržiavanie smluv. Obě jsou založeny na porušování principů čestnosti a odpovědnosti. S nimi jsou spjaty i praktiky, které se umístily na druhé a čtvrté příčce, a to zneužívání postavení velkých podniků vůči malým a zneužívání silného postavení na trhu, kartely. Tyto mají diskriminační charakter.

Výzkum odhalil, že na aplikaci etických mechanismů do organizační kultury pozitivně ovlivňují několik faktorů, a to velikost organizace, její ekonomická prosperita i její členství v profesním, zaměstnavatelských nebo podnikatelském sdružení.

Výsledky ukazují, že čím je podnik větší, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude mít zavedeny jednotlivé etické mechanismy. Velikost ovlivňuje i to, do jaké míry jsou jednotlivé organizace zasaženy neetickými praktikami, platí, že velké podniky jsou vystaveny menšímu počtu neetických praktik jako střední a malé podniky a mikropodniky.

Výsledky dokazují, že ekonomicky prosperující organizace, za takové se ve výzkumu považovali ty, které dosahovaly zisk v posledních třech po sobě jdoucích letech, mají pozitivní vliv na zavádění etiky do organizační kultury. Prosperita firmy pozitivně ovlivňuje počet zavedených hlavních etických mechanismů v organizaci.

Zároveň se ukázalo, že prosperující podniky se méně setkávají s neetickými praktikami. Výzkum rovněž jednoznačně potvrdil, že členství v organizacích podporuje rozvoj etiky a že společnosti s členstvím jsou vystaveny v menší míře neetickému jednání jiných podnikatelských subjektů než ty bez členství.

Za animózny a antagonistický se dá podle výzkumu pokládat vztah především malých podniků a mikropodniků k státním institucím. Jádrem problému je nekvalitní a neodborná legislativa, která reguluje podnikatelské aktivity, a s tím související častá změna pravidel a celého podnikatelského rámce.

Zvláště vážným problémem, který způsobuje podnikatelům problém při dominanci neetického praktiky neplatičstva a nedodržování smluv, je nízká vymahatelnost práva. Malé a střední podniky a mikropodniky hovoří o jejich diskriminaci ze strany státu a zároveň o tom, že stát toleruje jejich diskriminaci ze strany velkých podniků.

- Advertisement -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články